Giảng dạy TOEIC cho 100 cán bộ công nhân viên thuộc Tập đoàn Tân cảng Sài Gòn và test trình độ cho 600 cán bộ công nhân viên. Bao gồm các khóa: Pre: 300-350 TOEIC; TOEIC A: 500-550 TOEIC; TOEIC B: 650-750 TOEIC.