Tại IMAP PRO, Chúng tôi thành lập bộ phận Nghiên cứu và Phát triển để luôn luôn tìm tòi nhu cầu của thị trường, thấu hiểu từng đối tượng học viên để đưa ra những chương trình đào tạo tối ưu và hiệu quả nhất.