Đào tạo - TOEIC A: 500-550 TOEIC và TOEIC B: 650-750 TOEIC cho khoảng 30 học viên tại học viện CEO Việt Nam.